Kadra

 

HALINA KASPRZYK – nauczyciel, dyrektor, właściciel Przedszkola Niepublicznego Mały Twórca o profilu artystyczno – językowym.

     Placówka powstała z dniem 01.09.2000 roku, dzięki zapałowi, zamiłowaniu i pasji dyrektora. Jestem zaangażowana w kreowanie wysokiego poziomu edukacji w przedszkolu, zarządzam i umiejętnie kieruję pracą przedszkola. Poprzez swoje działania stwarzam warunki dziecku do zabawy, uczenia i odkrywania świata, inspirując je do kreatywnego myślenia i odnoszenia sukcesów oraz radzenia sobie z niepowodzeniami. Od zawsze moje zainteresowania kierowałam na dziecko i jego potrzeby, możliwości oraz uzdolnienia, pamiętając aby patrzeć na otaczający nas świat oczami dziecka. Dzieci mają w sobie ogromny potencjał, który należy tylko wydobyć i zauważyć, to co w nich najlepsze. Dostarczać im świat poprzez codzienność w całej jego okazałości, by był nowym wyzwaniem, nową inspiracją do działania, odkrywania i poznawania.
     Do pracy w Małym Twórcy pozyskuję nauczycieli o wysokich kompetencjach pedagogicznych i kwalifikacyjnych, aktywnie doskonalących swój warsztat pracy, ukierunkowanych na podmiotowość i dobro dziecka. W naszym przedszkolu stwarzamy warunki dzieciom do samorealizacji i samostanowienia o sobie. Przedszkole Mały Twórca to miejsce, w którym dzieci czują się potrzebne i kochane, w którym miło, radośnie spędzają czas w otoczeniu przyjaznego, twórczego klimatu pod opieką mądrych, kreatywnych nauczycieli. Priorytetem naszych działań jest wszechstronny rozwój dziecka, wyzwalanie jego twórczej aktywności oraz bardzo dobre przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego.

W placówce, którą prowadzę wraz z zespołem zaangażowanych, wysoko wykwalifikowanych, kreatywnych nauczycieli, specjalistów oraz wszystkich pracowników, pragnę wykreować małego człowieka akceptującego siebie, wrażliwego, otwartego w stosunku do innych ludzi, szanującego drugiego człowieka, gotowego do podjęcia nowych wyzwań w dalszym życiu.

    Ukończyłam:

  • Uniwersytet Wrocławski – na kierunku Pedagogika, specjalizacja: nauczyciel dziecka młodszego.
  • Studia podyplomowe z: organizacji i zarządzania oświatą.
  • Uzyskałam kwalifikacje doskonalące z zakresu nadzoru pedagogicznego.
  • Systematycznie uczestniczę w różnych formach doskonalenia zawodowego

KATARZYNA KASPRZYK – menadżer.

    Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku: Geografia w zakresie geografii regionalnej i turystyki na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jest absolwentką menedżerskich studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów w zakresie zarządzania oświatą.
   W swojej pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim organizacją pracy przedszkola w zakresie żywienia oraz administracji biurowej i kadrowej, elementów marketingu, współtworzenia i realizacji budżetu placówki. Ponadto bierze czynny udział w życiu przedszkola poprzez planowanie i organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, imprez i uroczystości okolicznościowych, wyjazdów i wycieczek krajoznawczych.
    Szczególną pasją jest zamiłowanie do zdrowego sposobu odżywiania. Swoje zainteresowania rozwija dzięki ukończonym różnorodnym formom doskonalenia, m.in. szkolenia z zakresu wdrażania zasad systemu HACCP oraz zasad racjonalnego żywienia dzieci. Kładzie duży nacisk na naturalne sposoby przygotowywania posiłków w oparciu o produkty jak najmniej przetworzone. Zajmuje się opracowywaniem jadłospisów dekadowych uwzględniających nie tylko zapotrzebowanie na wartości odżywcze, ale także upodobania smakowe przedszkolaków.
    Nadrzędną ideą w pracy zawodowej jest kreowanie wizerunku przedszkola jako placówki otwartej na innowacje i wyzwania, wychodzącej naprzeciw współczesnym oczekiwaniom i potrzebom, skierowanej na dialog i współpracę z rodzicami, a także jako twórcze, przyjazne miejsce, w którym każde dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju, rozbudzania pasji i zainteresowań oraz kształtowania własnej osobowości.

 

IZABELA LEWICKA-UNDRO – nauczyciel mianowany, koordynator do spraw nadzoru pedagogicznego, przygotowuje najstarsze przedszkolaki w zakresie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

     Ukończyła magisterskie studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych – kierunek Pedagogika w zakresie nauczania początkowego, studia podyplomowe w Akademii Wychowania Fizycznego w zakresie Oligofrenopedagogiki , podyplomowe studia dla Oświatowej kadry kierowniczej oraz kwalifikacyjny kurs Terapii i masażu ręki I i II stopnia.

     Jest trenerem Edukacji przez ruch wg Doroty Dziamskiej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje z zakresu rozpoznawania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sposobów ich diagnozowania.

     W swojej pracy preferuje edukację przez zabawę, ruch , muzykę, taniec i aktywizację dzieci do samodzielnego twórczego myślenia i działania. Ściśle współpracuje z Wrocławską Akademią Taekwon-do , gdzie pełni rolę doradcy oraz opiekuna dzieci podczas obozów sportowych.

 
     Kadra pedagogiczna Przedszkola „Mały Twórca” to nauczyciele stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe, dbający o rozwój dzieci oraz o atmosferę sprzyjającą zabawie i edukacji.

     Nasi nauczyciele są troskliwi, kreatywni i wrażliwi na potrzeby przedszkolaków. W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej realizują wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wykorzystują nowoczesne metody pracy z dzieckiem, tworzą własne programy i innowacje, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby swoich wychowanków.

     Systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, co pozytywnie wpływa na pracę z dziećmi oraz na podnoszenie jakości pracy placówki. Zatrudniamy nauczycieli, którzy odbywają w naszej placówce awans zawodowy od nauczyciela kontraktowego do dyplomowanego, zdobywając wiedzę i doświadczenie na poszczególnych szczeblach awansu pod opieką i przy wspomaganiu opiekunów stażu.

     Kadrę placówki wspomagają swoją wiedzą i zaangażowaniem specjaliści – logopeda, psycholog oraz zespół pomocy pedagogiczno-psychologicznej, którzy skupieni są na wspomaganiu dzieci w ich rozwoju oraz rodziców w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, a także w rozpoznawaniu uzdolnień i indywidualnych potrzeb każdego dziecka, bowiem naszym nadrzędnym celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju wychowanków zgodne z ich potencjałem oraz możliwościami.