Kadra

 

HALINA KASPRZYK – nauczyciel, dyrektor, właściciel Przedszkola Niepublicznego Mały Twórca o profilu artystyczno – językowym.

     Placówka powstała z dniem 01.09.2000 roku, dzięki zapałowi, zamiłowaniu i pasji dyrektora. Jestem zaangażowana w kreowanie wysokiego poziomu edukacji w przedszkolu, zarządzam i umiejętnie kieruję pracą przedszkola. Poprzez swoje działania stwarzam warunki dziecku do zabawy, uczenia i odkrywania świata, inspirując je do kreatywnego myślenia i odnoszenia sukcesów oraz radzenia sobie z niepowodzeniami. Od zawsze moje zainteresowania kierowałam na dziecko i jego potrzeby, możliwości oraz uzdolnienia, pamiętając aby patrzeć na otaczający nas świat oczami dziecka. Dzieci mają w sobie ogromny potencjał, który należy tylko wydobyć i zauważyć, to co w nich najlepsze. Dostarczać im świat poprzez codzienność w całej jego okazałości, by był nowym wyzwaniem, nową inspiracją do działania, odkrywania i poznawania.
     Do pracy w Małym Twórcy pozyskuję nauczycieli o wysokich kompetencjach pedagogicznych i kwalifikacyjnych, aktywnie doskonalących swój warsztat pracy, ukierunkowanych na podmiotowość i dobro dziecka. W naszym przedszkolu stwarzamy warunki dzieciom do samorealizacji i samostanowienia o sobie. Przedszkole Mały Twórca to miejsce, w którym dzieci czują się potrzebne i kochane, w którym miło, radośnie spędzają czas w otoczeniu przyjaznego, twórczego klimatu pod opieką mądrych, kreatywnych nauczycieli. Priorytetem naszych działań jest wszechstronny rozwój dziecka, wyzwalanie jego twórczej aktywności oraz bardzo dobre przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego.

W placówce, którą prowadzę wraz z zespołem zaangażowanych, wysoko wykwalifikowanych, kreatywnych nauczycieli, specjalistów oraz wszystkich pracowników, pragnę wykreować małego człowieka akceptującego siebie, wrażliwego, otwartego w stosunku do innych ludzi, szanującego drugiego człowieka, gotowego do podjęcia nowych wyzwań w dalszym życiu.

    Ukończyłam:

  • Uniwersytet Wrocławski – na kierunku Pedagogika, specjalizacja: nauczyciel dziecka młodszego.
  • Studia podyplomowe z: organizacji i zarządzania oświatą.
  • Uzyskałam kwalifikacje doskonalące z zakresu nadzoru pedagogicznego.
  • Systematycznie uczestniczę w różnych formach doskonalenia zawodowego

KATARZYNA KASPRZYK – menadżer.

    Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku: Geografia w zakresie geografii regionalnej i turystyki na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jest absolwentką menedżerskich studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów w zakresie zarządzania oświatą.
   W swojej pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim organizacją pracy przedszkola w zakresie żywienia oraz administracji biurowej i kadrowej, elementów marketingu, współtworzenia i realizacji budżetu placówki. Ponadto bierze czynny udział w życiu przedszkola poprzez planowanie i organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, imprez i uroczystości okolicznościowych, wyjazdów i wycieczek krajoznawczych.
    Szczególną pasją jest zamiłowanie do zdrowego sposobu odżywiania. Swoje zainteresowania rozwija dzięki ukończonym różnorodnym formom doskonalenia, m.in. szkolenia z zakresu wdrażania zasad systemu HACCP oraz zasad racjonalnego żywienia dzieci. Kładzie duży nacisk na naturalne sposoby przygotowywania posiłków w oparciu o produkty jak najmniej przetworzone. Zajmuje się opracowywaniem jadłospisów dekadowych uwzględniających nie tylko zapotrzebowanie na wartości odżywcze, ale także upodobania smakowe przedszkolaków.
    Nadrzędną ideą w pracy zawodowej jest kreowanie wizerunku przedszkola jako placówki otwartej na innowacje i wyzwania, wychodzącej naprzeciw współczesnym oczekiwaniom i potrzebom, skierowanej na dialog i współpracę z rodzicami, a także jako twórcze, przyjazne miejsce, w którym każde dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju, rozbudzania pasji i zainteresowań oraz kształtowania własnej osobowości.

 

IZABELA LEWICKA-UNDRO – nauczyciel mianowany, koordynator do spraw nadzoru pedagogicznego, przygotowuje najstarsze przedszkolaki w zakresie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

     Ukończyła magisterskie studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych – kierunek Pedagogika w zakresie nauczania początkowego, studia podyplomowe w Akademii Wychowania Fizycznego w zakresie Oligofrenopedagogiki , podyplomowe studia dla Oświatowej kadry kierowniczej oraz kwalifikacyjny kurs Terapii i masażu ręki I i II stopnia.

     Jest trenerem Edukacji przez ruch wg Doroty Dziamskiej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje z zakresu rozpoznawania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sposobów ich diagnozowania.

     W swojej pracy preferuje edukację przez zabawę, ruch , muzykę, taniec i aktywizację dzieci do samodzielnego twórczego myślenia i działania. Ściśle współpracuje z Wrocławską Akademią Taekwon-do , gdzie pełni rolę doradcy oraz opiekuna dzieci podczas obozów sportowych.

EWA SZENIAWSKA – absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów magisterskich na kierunku teologia praktyczna na PWT we Wrocławiu oraz studiów licencjackich na kierunku: filologia angielska w WSZ we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe: Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na PWT we Wrocławiu oraz studia kwalifikacyjne z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. Jest trenerem kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej oraz animatorem sztuki origami. Posiada dyplom Polskiego Towarzystwa Dysleksji uprawniający do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu. Posiada również uprawnienia do prowadzenia zajęć z Terapii ręki. Jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA.
JUSTYNA CZESNY – nauczyciel mianowany. Ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek Pedagogika, studia podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Wykorzystuje w codziennym działaniu ciekawe, nowatorskie rozwiązania na bazie literatury i kursów, szkoleń poprzez zabawę, ruch, muzykę, śpiew i taniec, jako inspiracje do aktywności twórczej, eksperymentu przyrodniczego, kinezjologii edukacyjnej, edukacji regionalnej. Wspomaga dzieci w zdolności do skupienia uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania, oraz aktywnie wprowadza elementy z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej. Jest koordynatorem do spraw zdrowego żywienia – „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”.
NATALIA SKORUPAnauczyciel mianowany, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika ogólna oraz studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w rozmaitych kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez WCDN, DODN, DCP i PSPiA KLANZA z zakresu: dziecięcej matematyki, teatru jako obszaru dziecięcej aktywności, technik terapeutycznych, gier i zabaw dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania. Jest zwolenniczką prowadzenia zajęć w oparciu o metody aktywizujące, twórcze i problemowe. W codziennej pracy chętnie sięga po takie metody, jak: MRR Weroniki Sherborne, elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona oraz metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss. Prowadząc warsztaty teatralne kładzie nacisk na umiejętność uzewnętrzniania przeżyć za pomocą parateatralnych technik, rozwój dziecięcej uczuciowości i ekspresji.
ANNA MIEDNIK – nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła również studia Pedagogiczne, o specjalności: Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym na Uniwersytecie Opolskim.
JUDYTA ANDREASIK – nauczyciel kontraktowy, absolwentka studiów licencjackich na kierunku Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym oraz studiów magisterskich na kierunku Edukacja Elementarna z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Logopedia Przedszkolna i Szkolna
DOROTA SZTORC – nauczyciel kontraktowy. Ukończyła Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki o profilu nauczyciel dziecka młodszego i kształcenia zintegrowanego oraz studia uzupełniające magisterskie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji o profilu zarządzanie i marketing w edukacji.
ALICJA ŚREDZKA – nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu na kierunku pedagogika, studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu oraz studia licencjackie na kierunku: filologia germańska na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe w zakresie Edukacji elementarnej – kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego oraz kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego.
SYLWIA DRZEWIECKA – nauczyciel mianowany, ukończyła studia licencjackie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz uzupełniające studia magisterskie w zakresie Poradnictwo pedagogiczne. Jest pomysłodawczynią utworzenia przedszkolnej biblioteki i jej opiekunem.
Monika Świętczak – nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła studia licencjackie na kierunku: kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym. W codziennym działaniu wykorzystuje wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach.

WIOLETA HOTAŁA – nauczyciel stażysta. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika rodzinna oraz studia magisterskie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w warsztatach i kursach organizowanych przez PSPiA KLANZA i CKiDN. W codziennej pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje elementy systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch, metodę pedagogiki zabawy Klanza, metodę globalnego czytania, a także metodę aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss. Codzienne działania z dziećmi opiera przede wszystkim na ruchu, zabawie, tańcach, muzyce i śpiewie oraz zajęciach plastycznych.