Dydaktyka i edukacja

 

     Naszym głównym założeniem jest, rozwijanie potencjału twórczego dziecka poprzez wyzwalanie jego aktywności własnej, a tym samym, nowe szersze spojrzenie na edukację i wychowanie dzieci najmłodszych we współczesnym świecie, oparte na wdrażaniu metod pracy wspierających holistyczny rozwój, czyli całościowe postrzeganie dziecka biorąc pod uwagę, że wszystko co najważniejsze i najistotniejsze dla życia człowieka dzieje się przez pierwsze 6 lat życia.

     Pedagogika holistyczna, jest współczesnym, nowatorskim kierunkiem pedagogicznym, stosowana jako proces uczenia poprzez działanie wspierające wszechstronny rozwój dziecka – człowieka, uwzględniając całokształt oddziaływań zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Doświadczenia edukacyjne zdobyte w przedszkolu maja znaczący wpływ na cały późniejszy przebieg edukacji szkolnej.
Chcąc stworzyć optymalne warunki do rozwoju dziecka staramy się zapewnić ciekawą pod względem dydaktycznym – przestrzeń do zabaw dziecięcych a swoje działania opieramy na przemyślanej edukacji opartej na różnorodnych nowatorskich i innowacyjnych, metodach i formach pracy. Działania „Małego Twórcy” przyczyniają się do zdobycia nowych kompetencji, ogólnej sprawności jak również doskonalenia już osiągniętej zdolności dziecka.

     Realizujemy podstawę programowa wychowania przedszkolnego poprzez efektywne nauczanie, stosowanie nowatorskich metod, w celu uzyskania wysokiej gotowości szkolnej w oparciu o diagnozowanie umiejętności dziecka, a w szczególności realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, w określonych obszarach rozwojowych.
w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do realizacji przez MEN oraz programy własne z zastosowaniem różnorodnych metod pracy.

 

     Czytanie globalne – metoda nauczania czytania dzieci w wieku przedszkolnym według Glena Domana.
Metoda globalna polega na nauce czytania od „czytania bez liter”, poprzez rozpoznawanie wyrazów jako całości. Dzieci w wieku przedszkolnym mają, bowiem znakomitą pamięć i zapamiętywanie wyrazów jako całości przychodzi im z nadzwyczajną łatwością. Kiedy maluch uczy się czytać, nie tylko umiejętność posuwa się wielkimi krokami, lecz również rozwija się jego ciekawość, myślenie i zainteresowanie, które wpływają na wzrost inteligencji. W okresie przedszkolnym uwaga dziecka skupia się jedynie na rzeczach najbardziej rzucających się  w oczy. Głównym celem nauki czytania metodą globalną jest dla nas, przede wszystkim wprowadzenie dzieci w świat słowa pisanego, zainteresowanie ich słowem pisanym oraz stymulacja rozwoju umysłowego, po przez etapy: wizytówki – wyposażenie sali, nazywanie świata – pojedyncze słowa oraz proste wyrażenia dwu wyrazowe, proste zdania oraz poznawanie poszczególnych liter w wyrazach.

     Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – „dziecko w kontekście ze światem zewnętrznym odczuwa intuicyjnie naturalną potrzebę wyrażania siebie” – profesor Ryszard Więckowski
Edukacja przez ruch (EPR). Głównym założeniem systemu EPR jest planowanie ruchu jako podstawy do wyzwalania własnej aktywności poznawczej dziecka oraz wykorzystywanie naturalnego ruchu organizmu w procesie uczenia sprzyjającemu rozwojowi wyobraźni. W metodzie edukacji przez ruch, nauczyciel odgrywa ogromne znaczenie w procesie poznawania, w którym otwiera dziecku „drzwi” do edukacji poprzez rozumienie, l wspieranie, wyjaśnianie, aktywizowanie do uczenia. Dziecko uczestnicząc w zabawach dydaktycznych EPR nadaje wiedzy i umiejętnością znaczenie, które wykorzystuje w kolejnym działaniu. Proces ten jest przepełniony ruchem, zabawą, naturalnymi sytuacjami, w których dziecko wyrażając swój stan emocjonalny zaczyna rozwijać mowę korzystać z wyobraźni planując działanie, podejmuje decyzje od działaniu rozwiązując problem, uaktywnia myślenie, uczy się rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, planowania działania, pobudza wyobraźnię. Ta metoda odgrywa ogromne znaczenie w procesie edukacji, w której dziecko zostaje włączone w proces zintegrowanego uczenia, pomaga w uzyskaniu pełnej gotowości szkolnej, w której dziecko tworząc uruchamia rozwój poznawczy, fizyczny, emocjonalny, społeczny.

     Metoda dobrego startu (MDS) Marty Bogdanowicz.
Założeniem metody dobrego startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji ciała i przestrzeni. Metoda ta służy rozwijaniu aktywności umysłowej dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów litero podobnych, liter i znaków matematycznych. Usprawnia psychomotorykę, a tym samym lepsze funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym jak również znacząco wpływa na przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania. Zajęcia prowadzone MDS zawsze są dostosowane do możliwości dzieci, ich potrzeb edukacyjnych.

     Metoda KLANZY, odwołuje się do pedagogiki zabawy poprzez rozwijanie potencjału twórczego dzieci, wyzwalanie aktywności  własnej w atmosferze wzajemnej akceptacji i zrozumienia.
Główne założenia tej metody to przekonanie o możliwościach rozwojowych każdego dziecka, w oparciu o dobre relacje i umiejętność współpracy w podejmowanych pozytywnych działaniach przez grupę. Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą uatrakcyjnić tradycyjne nauczanie i wychowanie dzieci:

  • zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia
  • zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest
  • zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania innych
  • gry dydaktyczne, polegające na przedstawieniu określonych treści w formie problemu i poszukiwanie rozwiązań;
  • gry dyskusyjne, polegające na analizowaniu określonego problemu, z włączeniem doświadczenia;
  • metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej;
  • działania parateatralne, wykorzystanie gry z podziałem na role;
  • zabawy umożliwiające samoocen, poznanie własnej wartości i spontanicznych zachowań;
  • zabawy integrujące dużą grupę, wspólna aktywna zabawa bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez rywalizacji.

I inne, m.in.:

 • małe formy teatralne- parateatralne techniki , odgrywanie scenek rodzajowych, współtworzenie, swobodna interpretacja i improwizacja słowno-ruchowa;
 • muzyka z rytmiką – wychowanie dla muzyki i przez muzykę, improwizacje i zabawy muzyczno-ruchowe, wypowiadanie się: ruchem, gestem, mimiką, tworzenie i słuchanie muzyki, rozróżnianie dźwięków, śpiew, gra na instrumentach muzycznych;
 • taniec z muzykoterapią, terapia muzyką – relaksowanie, odprężanie, wprowadzanie układów tanecznych do muzyki, ujawnianie zdolności twórczych;

     Program adaptacyjny „BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM”

     Program nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego to uwrażliwienie na nowy język , stymulowanie rozwoju ogólnej inteligencji dziecka. Wprowadzenie dzieci w świat języka obcego poprzez zabawy słowno-ruchowe ,gry oraz czynności w których wykorzystuje się muzykę, słowo i ruch. Nauczanie języka obcego następuje w oparciu o otaczającą je rzeczywistość

     Wszystkie powyższe działania nauczycieli oparte są na ustawicznym, ciągłym podnoszeniu swoich kwalifikacji, kompetencji zawodowych, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach kursach wykorzystują i pracują w oparciu o różnorodne właściwe metody pracy, które pobudzają myślenie, doskonalą zdolności poznawcze, ale także pozytywnie wpływają na kształtowanie się osobowości, w tym poczucia własnej wartości.