Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19      

Procedura bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania
w Przedszkolu Niepublicznym „Mały Twórca

 

1. W okresie stanu epidemii COVID-19 Przedszkole Niepubliczne „Mały Twórca” będzie otwarte w godzinach 7:30 – 17:00. Ustala się stałe godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola w godzinach 7:30 – 9:00 ze względu na pełnienie dyżurów przez personel obsługowy i wynikającą zmianę organizacji pracy placówki oraz konieczność zachowania i przestrzegania wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa.
2. Termin uruchomienia Przedszkole Niepublicznego „Mały Twórca” ustanawia się na dzień 25 maja 2020r.
3. Wprowadza się ograniczenie ilości dzieci w salach; maksymalnie w jednej grupie może przebywać maksymalnie do 14 dzieci (12 +2) z zachowaniem wymogu, co najmniej 4m² na 1 osobę (dziecko lub opiekun). Grupy będą tworzone w zależności od ilości zgłoszonych dzieci, w miarę możliwości jednorodnie wiekowo (np. grupa trzylatków, czterolatków itp.).
4. Czas pracy poszczególnych grup przedszkolnych ze względu na reżim sanitarny zostanie wyznaczony w oparciu o zasadę ilości dzieci w grupie z zastosowaniem przedziału czasowego tj. 7:30 – 16:00, 8:00 – 16:30, 8:00 – 17:00.
5. Rodzice wyrażający chęć posłania dziecka do przedszkola od dnia 25.05.2020r. proszeni są do obowiązkowego przekazania informacji wyłącznie drogą mailową na adres: sekretariat@malytworca.pl w terminie do 18.05.2020r. w celu możliwości zaplanowania opieki i organizacji pracy placówki. Zgłoszenia tylko w wyznaczonych godzinach pracy 8:00 – 17:00. W przypadku chęci posłania dziecka w późniejszym okresie rodzice zobowiązani są do obowiązkowego przekazania informacji wyłącznie drogą mailową na adres: sekretariat@malytworca.pl przynajmniej 3 dni przed wysłaniem dziecka w celu możliwości zaplanowania opieki i organizacji pracy placówki. Zgłoszenia tylko w wyznaczonych godzinach pracy tj. 8:00 – 17:00.
6. Przyjęcie dziecka do przedszkola w zaproponowanym przez rodzica terminie następuje poprzez potwierdzenie zwrotne przez przedszkole na adres mailowy, z którego rodzic wysłał informację.
7. Do przedszkola w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta, a także dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
8. W miarę dostępności miejsc oraz po spełnieniu warunków punktu 6 przedszkole będzie starało się zapewnić opiekę z zastosowaniem zasady kolejności zgłoszeń.
9. Grupy przedszkolne zostaną przydzielone do wyznaczonych i stałych sal dydaktycznych oraz w miarę możliwości placówka będzie unikać rotacji przydzielonych nauczycieli i opiekunów.
10. W okresie trwania epidemii przedszkole będzie pełniło głównie funkcje opiekuńcze, a w miarę możliwości funkcję edukacyjną, sytuacyjną poprzez prowadzenie zajęć i ich treści odpowiednio do zaistniałej sytuacji, ale także może organizować zabawy, zajęcia ruchowe i zajęcia dydaktyczne.
11. Dzieci wraz z nauczycielem będą mogły korzystać z placu zabaw, przy czym zostanie zachowana zasada jedna grupa w wyznaczonej strefie ogrodu.
12. W związku z trudnościami wynikającymi z codziennej dezynfekcji urządzeń i sprzętu na placu zabaw (w tym piaskownica, zabawki ogrodowe) zostanie on wyłączony z użytkowania i zabezpieczony taśmą.
13. W okresie trwania epidemii rodzice nie mogą przebywać na terenie ogrodu przedszkolnego.
14. W salach dydaktycznych zostaną usunięte przedmioty, sprzęty, zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować (m.in. dywan, pluszowe zabawki, puzzle itp.).
15. Wszystkie pozostałe, użyte przedmioty (np. plastikowe klocki, auta, kredki itp.) będą codziennie dezynfekowane.
16. Sale dydaktyczne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, np. w czasie przerwy na posiłek, w momencie wyjścia dzieci na plac zabaw, a w razie konieczności także w czasie zajęć.
17. W przedszkolu zostanie zapewniona taka organizacja pracy, która uniemożliwi spotykanie się ze sobą poszczególnych grup (np. różne godziny wyjścia na plac zabaw oraz zmianowość spożywania posiłków).
18. W trakcie trwania epidemii nie będą organizowane wyjścia, wycieczki poza teren przedszkola.
19. Przedszkole zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki oraz wszyscy pracownicy zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, przyłbice oraz jednorazowe fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przy przeprowadzaniu czynności higienicznych u dziecka).
20. W przedszkolu zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa są dzieci oraz nauczyciele, jednak nie ma przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
21. Nauczyciele będą przypominać dzieciom, aby systematycznie i często myły ręce, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed spożywaniem posiłków, po skorzystaniu z toalety, a także po powrocie z placu zabaw. Zostaną przeprowadzone zajęcia instruktażowe dla dzieci oraz zostaną wywieszone we wszystkich toaletach instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.
22. Personel obsługowy będzie prowadzić codziennie, na bieżąco prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i na stołówce.
23. W toaletach zapewnia się bieżącą, stałą i systematyczną dezynfekcję sanitarną.
24. W czasie epidemii zawieszamy i nie prowadzimy profilaktyki w zakresie higieny jamy ustnej – szczotkowanie zębów.
25. Wszyscy pracownicy są zobligowani do utrzymania dystansu pomiędzy sobą, który wynosi 1,5m.
26. W placówce ograniczane będzie wejście osób trzecich, m. in. dostawców, listonosza do niezbędnego minimum, z zachowaniem 2m odstępu od wszystkich pracowników. Osoby te nie mogą mieć kontaktu z dziećmi. Wszystkim, pozostałym osobom zaleca się formę kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty mailowej. W przypadku konieczności przyjścia osoby trzeciej ustala się spotkanie z wyprzedzeniem, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie przedszkola. Wszystkie osoby z zewnątrz wchodzące do przedszkola obowiązkowo mają założoną maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki.
27. Przy wejściu do przedszkola zostały umieszczone dystrybutory do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące do placówki zobligowane są do dezynfekcji rąk.
28. W okresie trwania epidemii dzieci będą spożywały posiłki wg następujących zasad: grupy funkcjonujące na parterze przedszkola będą korzystać ze stołówki znajdującej się na I piętrze z zachowaniem zmianowości, natomiast pozostałe grupy (na 1 piętrze) będą spożywać posiłki w swoich salach dydaktycznych.
29. Jednocześnie na stołówce może przebywać jedna grupa przedszkolna. Mycie oraz pełna dezynfekcja blatów, krzesełek oraz poręczy następuje po każdej grupie.
30. Wszystkie obowiązujące diety żywieniowe dzieci muszą być potwierdzone przez prowadzącego lekarza. Rodzic musi poinformować przedszkole o zastosowaniu diety ze względu na wskazania medyczne. W przypadku braku możliwości zastosowania zamiennika żywieniowego powodującego wystąpienie reakcji alergicznych rodzic będzie zobowiązany dostarczyć posiłek, produkt w jednorazowym opakowaniu (podpisany).
31. Zabrania się przynoszenia jakichkolwiek produktów żywieniowych, nie związanych z dietą (kanapka, przekąski). Obowiązuje tylko i wyłącznie żywienie przygotowywane w kuchni przedszkolnej w warunkach higienicznych i w oparciu o racjonalne i zbilansowane zasady zdrowego żywienia zbiorowego.
32. Rodzice są zobowiązani przypominać i systematycznie utrwalać nawyki podstawowych zasad higieny dziecka: unikania dotykania oczu, nosa i ust, stosowania prawidłowej techniki mycia rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania oraz nie podawania ręki na powitanie.
33. Ubiór dziecka powinien być wygodny, łatwy do zdejmowania i zakładania w toalecie. Odzież dziecka powinna być codziennie zmieniana. Szczególnie u dziewczynek mających długie włosy zaleca się ich związywanie.
34. W razie stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka zostanie ono odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia (izolatki) i będzie tam przebywało pod opieką wyznaczonego pracownika zgodnie z dalszymi wytycznymi Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej i momentu odebrania przez rodzica/opiekuna.
35. Wyznaczona izolatka będzie wyposażona w środki ochrony (fartuch wodoodporny z długim rękawem, maseczkę, przyłbicę, rękawice i płyn dezynfekujący).
36. O stanie zdrowia dziecka i jego izolacji rodzice zostaną poinformowani niezwłocznie i zobligowani do stawienia się w przedszkolu nie później niż 45min – 1 godzina od momentu uzyskania informacji na wskazany przez rodzica numer telefonu.
37. Przy wejściu do placówki zostały umieszczone alarmowe numery telefonów do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb medycznych.
38. Rodzice zapoznają się z obowiązującą procedurą wraz z obowiązującym załącznikiem i podpisują stosowne oświadczenie, które przekazują w pierwszym dniu posłania dziecka do przedszkola.
39. Procedura obowiązuje od dnia uruchomienia przedszkola tj. 25.05.2020r.

W okresie epidemii najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych do sytuacji oraz stosowanie się do racjonalnej profilaktyki.

 

 

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi
w Przedszkolu Niepublicznym „Mały Twórca”

1. Rodzice/opiekunowie prawni w przypadku skorzystania z usług przedszkola są zobowiązani do umieszczenia aktualnych numerów telefonów oraz adresu mailowego obojga rodziców/opiekunów prawnych w oświadczeniu (stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2020/05/01 z dnia 08.05.2020r.), które należy dostarczyć w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola.
2. Rodzice/opiekunowie prawni w przypadku korzystania z usług przedszkola są zobowiązani do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola.
3. W sytuacji losowej kiedy rodzic/opiekun prawny nie będzie mógł odebrać telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia.
4. W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu symptomów choroby rodzic/opiekun prawny zostaje natychmiast zawiadomiony telefonicznie o zaistniałej sytuacji i jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka w czasie 45 minut do 1 godziny od momentu przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka.
5. Komunikaty dotyczące informacji związanych z okresem trwania epidemii mogą być umieszczane na stronie internetowej i profilu FB.
6. Z przedszkolem rodzic/opiekun prawny może komunikować się poprzez:
a. Kontakt telefoniczny: 71-355-16-83 lub 506-490-669
b. Skrzynkę mailową: sekretariat@malytworca.pl
7. Procedura obowiązuje od dnia uruchomienia przedszkola tj. 25.05.2020r.

 

 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w Przedszkolu Niepublicznym „Mały Twórca”

1. Do przedszkola można przyprowadzać wyłącznie zdrowe dziecko, bez żadnych objawów chorobowych.
2. Do przedszkola dziecko przyprowadzane i odbierane jest tylko przez jedną osobę dorosłą (rodzic, opiekun prawny).
3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2m.
4. Przy wejściu do przedszkola zostały umieszczone dystrybutory do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do placówki zobligowane są do dokonania dezynfekcji rąk.
5. Każde dziecko codziennie w momencie przyjścia do placówki w obecności rodzica będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku stwierdzenia, podejrzenia symptomów chorobowych dziecko nie zostanie przyjęte do placówki a rodzice zostaną poproszeni o konsultację lekarską.
6. W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego, gorączki, symptomów choroby zakaźnej oraz innych niedyspozycji zdrowotnych (kaszel, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek itp.) i przeziębienia (w tym katar z bezbarwną wydzieliną oraz ropną wydzieliną) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola.
7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie luz izolacji w warunkach domowych wówczas bezwzględnie nie należy przyprowadzać dziecka do przedszkola.
8. Dziecko do przedszkola może być przyprowadzane lub odebrane tylko przez osobę zdrową.
9. W czasie trwania epidemii dziecko nie przynosi do przedszkola swoich przedmiotów np. zabawek, książek, sprzętu sportowego itp.
10. Rodzice oraz dzieci, które ukończyły 4 rok życia zobowiązani są do zaopatrzenia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do przedszkola oraz z placówki.
11. W czasie trwania epidemii, w szczególności ze względu na ograniczenie przebywania dodatkowych osób, konieczność dezynfekcji wielu dodatkowych powierzchni rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku przedszkola.
12. W trakcie przyprowadzania dziecko przekazywane jest opiekunowi, będącemu na dyżurze w wyznaczonej strefie (przedsionek przedszkola). Następnie opiekun wraz z dzieckiem przechodzą do szatni, wykonują czynności samoobsługowe a następnie opiekun zaprowadza dziecko do ustalonej wcześniej sali dydaktycznej. Dziecko po wejściu do sali od razu skierowane zostaje do toalety, gdzie obowiązkowo myje ręce.
13. W trakcie odbioru z przedszkola rodzic wywołuje dziecko za pomocą domofonu z ustalonej sali dydaktycznej. Opiekun wraz z dzieckiem przechodzą do strefy szatni a następnie dziecko jest przekazywane rodzicowi w wyznaczonej strefie odbioru.
14. Dziecko może zostać odebrane z terenu placu zabaw wówczas, gdy rodzic/prawny opiekun dotrze na miejsce pobytu grupy – nie przekraczając wydzielonej strefy na ogrodzie i zgłosi nauczycielowi gotowość odbioru dziecka. Wówczas pracownik przedszkola podprowadzi dziecko i przekaże je pod opiekę rodzica/opiekuna.
15. Odebranie dziecka z placu zabaw wiąże się z niemożnością wejścia do budynku i odebrania ewentualnych rzeczy pozostawionych w szatni – rodziców obowiązuje zakaz wstępu do budynku.
16. Rodzic może uzyskiwać informacje na temat pobytu dziecka w przedszkolu poprzez kontakt telefoniczny (rozmowa, sms) lub drogą mailową w sytuacjach koniecznych i istotnych dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.
17. Zarówno przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, jak i odbioru z placówki oczekujący rodzice (dzieci) powinny zachować wymagalny odstęp 2m w odniesieniu do pracowników, innych rodziców i ich dzieci. W chwili przyjścia większej ilości osób w jednym czasie prosimy o wyrozumiałość oraz cierpliwość.
18. Ograniczenie wejścia rodzica do przedszkola obowiązuje tymczasowo, do momentu odwołania. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian rodzice zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową i otrzymają nowe wytyczne.
19. Procedura obowiązuje od dnia uruchomienia przedszkola tj. 25.05.2020r.

 

 

Procedura przebywania dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego
w Przedszkolu Niepublicznym „Mały Twórca”

1. Codziennie przed wyjściem dzieci na teren ogrodu przedszkolnego konserwator, pracownik techniczny ma obowiązek sprawdzić, czy na jego obszarze nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast powiadamia dyrektora placówki.
2. Nauczyciele są zobowiązani do omówienia z dziećmi zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego. Nauczyciel dokonuje odpowiedniego zapisu w dzienniku zajęć.
3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom zasady dotyczące przebywania na terenie ogrodu przedszkolnego.
4. W szatni może przebywać jednocześnie tylko jedna grupa.
5. Dzieci przemieszczają się z budynku przedszkola na ogrodzony plac zabaw pod opieką nauczyciela i w razie konieczności pomocy nauczyciela.
6. W ogrodzie przedszkolnym mogą przebywać jednocześnie trzy grupy w wydzielonych strefach, przy czym nauczyciele mają obowiązek dopilnować, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
7. Na placu zabaw obowiązuje zakaz korzystania z piaskownicy, zamontowanych urządzeń rekreacyjnych oraz zabawek.
8. Urządzenia rekreacyjne wyłączone z użytkowania, nie poddane dezynfekcji są odpowiednio zabezpieczone taśmą.
9. Na terenie placu zabaw nie mogą przebywać rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby trzecie.
10. Nauczyciele w czasie pobytu dzieci na plac zabaw maja obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem oraz organizowania sowim wychowankom warunków do bezpiecznej zabawy.
11. Nauczyciele powinny być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi.
12. Nauczyciele dbają o to, aby dzieci w ramach jednej grupy unikały bliskich kontaktów między sobą.
13. Dzieci wracają do przedszkola pod nadzorem nauczyciela i w razie konieczności pomocy nauczyciela.
14. Po powrocie z ogrodu przedszkolnego dzieci dokładnie myją ręce pod nadzorem nauczyciela lub pomocy nauczyciela.
15. Rodzic ma obowiązek dostosować ubiór dziecka do panujących warunków atmosferycznych oraz jest zobowiązany do zaopatrzenia dziecka w odpowiednie nakrycie głowy w przypadku słonecznej pogody.
16. Nauczyciel udostępnia dzieciom sprzęt i zabawki, które można skutecznie zdezynfekować np. piłki.
17. Każdorazowo po zakończeniu zabawy na placu zabaw używany sprzęt musi zostać umyty i zdezynfekowany.
18. Nauczyciel przed wyjściem na plac zabaw zobowiązany jest dopilnować, żeby dzieci skorzystały z toalety oraz zostały napojone.
19. Nauczyciel nie korzysta z placu zabaw z dziećmi w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. deszcz, silny wiatr, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza, zła jakość powietrza).
20. Dziecko może zostać odebrane przez rodzica/opiekuna prawnego z placu zabaw w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny dotrze na miejsce pobytu grupy, nie przekraczając wydzielonej strefy na ogrodzie i zgłosi nauczycielowi gotowość odbioru dziecka. Wówczas pracownik przedszkola podprowadzi dziecko i przekaże je pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego.
21. Odebranie dziecka z placu zabaw wiąże się z niemożnością wejścia do budynku przedszkola i odebrania ewentualnych rzeczy pozostawionych w szatni – rodziców/opiekunów prawnych obowiązuje zakaz wstępu do budynku.
22. O wszelkich zauważonych usterkach, nieprawidłowościach nauczyciel lub inny pracownik zawiadamia konserwatora lub swoich przełożonych.
23. Procedura obowiązuje od dnia uruchomienia przedszkola tj. 25.05.2020r.

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
w Przedszkolu Niepublicznym „Mały Twórca”

1. Do przedszkola mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby /rodzice, dzieci, pracownicy/, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W przedszkolu zostało wyznaczone specjalne pomieszczenie tzw. izolatka (na parterze placówki) dla dziecka lub osoby dorosłej, u której stwierdzono symptomy choroby zakaźnej. Izolatka została wyposażona w maseczki jednorazowe, przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
4. Pracownik przedszkola, który zauważył u siebie przed przyjściem do pracy wystąpienie niepokojących objawów nie może przychodzić do placówki, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr telefonu 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. Pracownik zobligowany jest powiadomić telefonicznie o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując odpowiedni dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do zakażenia.
6. Pracownik przechodzi do wydzielonego obszaru izolatki oraz przeprowadzany jest z nim krótki wywiad przez dyrektora lub osobę wyznaczoną pod kątem typowych symptomów zakażenia COVID-19, z uwzględnieniem pomiaru temperatury ciała, zachowując wymagany dystans oraz wszelkie środki ostrożności.
7. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci, zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia powiadamia pogotowie ratunkowe.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować wszelkie powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
9. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
10. Pracownik zobowiązany jest do konsultacji lekarskiej.
11. W przypadku uzyskania informacji od pracownika o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19, dyrektor lub osoba wyznaczona kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania wskazówek oraz instrukcji do dalszego postępowania.
12. W przypadku wystąpienia choroby innej niż COVID-19 pracownik zobowiązany jest do przekazania informacji dyrektorowi placówki.
13. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka koronawirusem i stwierdzenia objawów chorobowych, takich jak kaszel, gorączka, duszności, złe samopoczucie itp., dziecko jest niezwłocznie odizolowane od grupy i zostaje przeprowadzone do izolatki pod nadzorem pracownika przedszkola, gdzie następnie osoba opiekująca się nim mierzy temperaturę.
14. Dziecko podejrzane o zakażenie wirusem (powyżej 4 roku życia) zakłada maseczkę ochronną, którą otrzymuje od pracownika placówki.
15. Następnie pracownik przedszkola natychmiast powiadamia dyrektora placówki lub osobę wyznaczoną. Dyrektor informuje telefonicznie Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, rodziców/opiekunów prawnych oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka pogotowie ratunkowe. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru dziecka maksymalnie w przeciągu 45 minut do 1 godziny.
16. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
17. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci i stosuje się ściśle do poleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
18. Dyrektor lub wskazany przez dyrektora pracownik informuje całą społeczność przedszkolną o wystąpieniu choroby COVID-19 w placówce w sposób przyjęty.
19. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – dezynfekuje ręce, przed wejściem do izolatki zakłada maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki, fartuch ochronny.
20. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z przedsionka przedszkola w wyznaczonej strefie.
21. Rodzice zobowiązani są do konsultacji lekarskiej.
22. W przypadku uzyskania informacji od rodziców o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u dziecka, które przebywało w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor lub osoba wyznaczona kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania wskazówek oraz instrukcji do dalszego postępowania.
23. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby innej niż COVID-19 rodzic również jest zobowiązany do przekazania takiej informacji dyrektorowi placówki.
24. Izolatka, w której przebywało dziecko z objawami choroby zakaźnej, po opuszczeniu jest gruntownie myte i dezynfekowane.
25. Dyrektor lub osoba wyznaczona sporządza listę osób, z którymi dziecko podejrzane o zakażenie miało kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
26. Dyrektor lub osoba wyznaczona na podstawie wytycznych instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań w przedszkolu w przypadku zakażenia.
27. W sytuacji wystąpienia zakażenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostanie zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 14 dniową kwarantannę.
28. Każdy pracownik zobligowany jest do wypełnienia oraz dostarczenia w pierwszym dniu przyjścia do pracy oświadczenia pracownika w okresie zagrożenia epidemią COVID-19. W przypadku nieobecności pracownika z powodu wystąpienia jakiejkolwiek choroby pracownik zobowiązany jest do ponownego dostraczenia w/w oświadczenia.
29. Każdy pracownik zobligowany jest do wypełnienia oraz dostarczenia w pierwszym dniu przyjścia do pracy oświadczenia pracownika w okresie zagrożenia epidemią COVID-19. W przypadku nieobecności z powodu wystąpienia jakiejkolwiek choroby pracownik ponownie zobowiązany jest dostarczyć w pierwszym dniu po chorobie w/w oświadczenie.
30. Każdy rodzic zobligowany jest do wypełnienia oraz dostarczenia w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2020/05/01. W przypadku nieobecności dziecka z powodu wystąpienia jakiejkolwiek choroby rodzic ponownie zobowiązany jest dostarczyć w pierwszym dniu po chorobie dziecka w/w oświadczenie.
31. Numery alarmowe zostały umieszczone w placówce w widocznym miejscu:
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu: 71/361-46-91 lub 92, 693-900-908, 781-400-199, 887-811-060, 603-720-57
• Ogólnopolski numer alarmowy: 112
• Oddział zakaźny: Wrocław-Śródmieście, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ul. Chałubińskiego 2-2A, 71/770-31-51 lub Wrocław-Psie Pole, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jerzego Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 519-338-486
• Numer Pogotowia Ratunkowego: 999
32. Procedura obowiązuje od dnia uruchomienia przedszkola tj. 25.05.2020r.